BOARD MEMBER, Editor of chief
Kagumi Saitsu
BOARD MEMBER
Masashi Hato
BOARD MEMBER
Arlon Lee
BOARD MEMBER
Motohiro Ogi
BOARD MEMBER
Zhang D
Designer
Masako Kobayashi
Designer
Shiori Aso
Photographer
Ryu Kasatani
Photographer
Masataka Furuichi
Writer
Masakatsu Ikeda
Writer
Manami Ikeda
Web producer
Yuto Seta

Mr. Takumi Araya

Ms. Ichina Kobayashi

Ms. S.H